El CCPAE està d’aniversari: 25 anys de certificació ecològica a Catalunya

El Consell Català de l’Agricultura Ecològica (CCPAE) està d’aniversari!!

Aquest organisme va néixer ara farà 25 anys i, des de llavors és el responsable de certificar els aliments ecològics produïts a Catalunya.

Tot i aquesta llarga trajectòria, coneixem prou bé aquest organisme? Sabem què vol dir certificar un aliment ecològic? o com funciona aquesta certificació?

Des d’Ecomenja volem aprofitar l’avinentesa d’aquesta celebració per presentar-vos a les famílies i els consumidors en general el paper d’aquesta entitat a l’hora de facilitar-nos garanties per al consum dels aliments ecològics a les nostres taules.

Segur que alguns de vosaltres, que viviu fora de Barcelona,  teniu a prop una pagesa, un productor o algú que treballa al camp conreant o produint algun aliment, i  que teniu la sort de gaudir del seu consum. Aquesta proximitat en l’espai físic o de relació de ben segur que a molts us permet conèixer més a fons aquesta explotació i poder establir-hi una relació més o menys proxima i de confiança, de cara a com es fa l’aliment. I per tant, poder decidir amb més o menys criteri, si us agrada com fa les coses de cara a la salut i al medi ambient, i si us convé consumir aquell aliment.

Però això no sempre és possible, i de vegades requereix per part nostra coneixements específics o tècnics que no tenim. Així, quan no tenim garanties de quins mètodes o procés s’ha seguit per a el conreu d’un cultiu, per  a l’engreix d’un bestiar o l’elaboració d’algun aliment, llavors necessitem que algú ens faci aquest garant o que estableixi un mecanisme de control i de certificació que les coses s’han fet d’una manera concreta.

I a casa nostra, aquesta garantia la proporciona l’organisme anomenat CCPAE.

 

Una mica d’història: els orígens de la certificació ecològica

 

Per entendre d’on sorgeix la voluntat de produir i consumir aliments ecològic cal remuntar-se a mitjans del segle XX.

La revolució tecnològica que viu la producció agroalimentària en aquells moments, que es produeix des de principis del s. XX, comporta uns grans canvis: – la generalització de la utilització de productes químics per controlar plagues i malalties, l’ús i abús de  fertilitzants químics per augmentar rendiments dels cultius, o la utilització cada cop major de maquinaria en les labors de conreu.

Davant d’aquesta industrialització de l’activitat agrària comencen a aparèixer moviments que expressen la preocupació pels efectes d’aquest model productiu sobre els ecosistemes i, per tant, sobre la salut humana. I com a resposta, també es comença a desenvolupar una agricultura alternativa que busca una producció respectuosa amb l’entorn i saludable per a les persones; el que es comença a anomenar com a agricultura biològica, ecològica o orgànica.

Avui en dia, davant de l’emergència climàtica que vivim, queda més que evidenciat la raó d’aquests moviments i la necessitat d’exercir una agricultura que tingui la màxima cura dels pocs recursos que ens queden.

A Europa, aquesta producció agrària alternativa comença a adquirir un cert pes i per aquest motiu, la Unió Europea (CEE, en aquell moment) decideix legislar la producció ecològica: l’any 1992 es publica el primer Reglament europeu que regula la PAE a tot el territori de la UE, i que estableix els criteris de producció i els mecanismes de control i certificació dels aliments ecològics.

 

El CCPAE 

 

A cada estat membre de la UE hi ha d’haver organismes de control autoritzats que certifiquin que els aliments ecològics compleixen els requisits de producció que marca el Reglament.

A Catalunya aquest organisme és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que esdevé l’autoritat de control dels aliments ecològics produïts a Catalunya. És a dir, té la funció de donar garantia que els aliments que s’anomenin ecològics compleixin amb les tècniques de producció permeses.

Tot i que existeixen altres models, a Catalunya s’opta per un organisme de control públic que depèn del Departament d’agricultura. En els seus òrgans de govern, però, s’hi incorporen representants tant de la producció com del consum d’aliments ecològics.

 

La certificació i control dels aliments ecològics

 

I, com funciona el control dels aliments ecològics?

Qualsevol persona que vulgui produir aliments ecològics cal que es registri al CCPAE i es comprometi a seguir les normes de producció establertes per la norma europea.

Per a controlar que aquestes normes es respectin, el CCPAE disposa d’un equip tècnic d’inspecció que realitza visites a les finques agràries i a les empreses elaboradores. És en aquestes visites en les que es revisa tota la documentació relacionada a la producció: matèries primeres, productes fitosanitaris, fertilització, additius, …i es realitza un control de la finca i/o les instal·lacions. Un altre element important per a acreditar que la producció es realitza correctament és la presa de mostres per a ser analitzades, per detectar que no s’hagin emprat productes no permesos.

inspecció CCPAE

Inspecció d’una finca ramadera i d’un obrador alimentari.
Font: CCPAE

Qualsevol aliment que disposi de la certificació ecològica ha d’haver superat amb èxit tot aquest procediment de control, que és la garantia per al consumidor que s’ha produït respectant les normes de producció agrària ecològica.

Cal entendre i diferenciar que la Normativa Europea ecològica el que regula és el procés de producció i elaboració d’aliments, res més. És a dir, que actualment no existeix cap normativa pública/oficial/institucional  per altres sectors, com seria la restauració.

En el cas dels restaurants o menjadors escolars, per exemple, el CCPAE no pot avalar que un menjador d’una escola és ecològic. El CCPAE avala els productes i matèries primes que poden comprar-se i consumir-se, però el mecanisme per tal de certificar que un establiment consumeix o cuina tot el producte ecològic, no el pot donar aquest organisme, perquè en aquest àmbit no té autoritat.

I els menjadors ecològics, doncs, com els podem certificar?

Com a usuaris, una manera de garantir que un establiment de restauració està realment fent el que diu i consumint tot producte ecològic seria  estar pendents i contrastar contínuament la traçabilitat del producte que entra a les cuines i surt als plats, a través de demanar les factures, albarans, etc. Però això, com a consumidors, és una mica farragós i poc realista.

A Ecomenja, com sabeu, treballem amb un alt percentatge de producte ecològic i de proximitat (70-90% de tot el producte emprat) i des dels inicis hem volgut ser molt transparents en aquest sentit, facilitant-vos al màxim l’accés a aquesta informació: hem facilitat factures i justificants de consum, hem presentat el màxim de productors i proveÏdors a través de la web, i de visites a les escoles i a les finques, fem reportatges sobre diferents aliments que consumim i els seus orígens, etc.

I l’últim pas que hem fet, per tal d’augmentar aquesta garantia, ha estat certificar-nos com a “Menjadors ecològics” (com ja sabeu podeu accedir al llistat de tots els INGREDIENTS ecològics al següent enllaç), per una entitat privada, INTERECO, que si que realitza el procés de verificació dels establiments i fa tota aquesta feina d’auditoria per garantir que realment fem allò que diem.

Des de fa 2 anys, gaudim del segell d’INTERECO, que certifica els establiments de restauració ecològica, i a més, des del curs passat, també ens van otorgar el cargol d’Slow Food, que certifica que consumim un alt percentatge de producte de proximitat.

 

 

 

0 1739

Leave a Reply