AVÍS LEGAL

D’acord amb lo dispost en la llei 34/2002, de 11 de juliol, de servicis de la societat de la información y de comerç electrònic, es facilita la següent informació: 

DADES IDENTIFICATIVES

Vostè està visitant la pàgina web https://ecomenja.com/ titularitat de ECOMENJA, SL, amb domicili social en C/ LAFORJA, 23, entl., 2a (08006) BARCELONA, amb N.I.F. B64120165, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Volum 38415, Foli 19, Full B325579, Inscripció 3, d’ara endavant, el TITULAR. 

Pot contactar amb el Titular per qualsevol de les següents mitjans: 

Telèfon: 934535119

Correu electrònic de contacte: ecomenja@ecomenja.com

USUARIS

Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l’accés i ús dels llocs web i aplicacions app mòbils del Titular, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d’ara endavant també el/us assetjo/s o els llocs web i app mòbils).

L’accés o ús de qualsevol interessat a un lloc web i/o app del Titular, implica que l’interessat adquireix la condició de “usuari” i amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

És la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides en la present Web i llegir-les detingudament, així com les polítiques de privacitat, cookies o en el seu cas, condicions de venda. Recomanem: 

 1. Que les visiti cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts dels lloc y
 2. Que imprimeixi o emmagatzemi una còpia en el seu sistema.

US DEL PORTAL

Aquesta Web proporciona el accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciadors als quals l’Usuari por tenir accés.   

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a: 

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El Titular es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Tot lo relatiu al tractament de les seves dades personals, es troba recollit en la política de privacitat. 

CONTINGUTS. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular es propietari de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Titular.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

L’Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’Usuari.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres pogués realitzar.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als Usuaris quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que existeixin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’Usuari que els remet, que és l’únic responsable. El Titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’Usuari.

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

El Titular es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

En el cas que en https://ecomenja.com/ s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el Titular no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Titular assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests enllaços i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ

El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

GENERALITATS

El Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Titular i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols del consumidor i usuari.

MENORS D’EDAT

Aquesta web dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no deuran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l’ incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

MESURES DE SEGURETAT – SSL

El Titular ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL («Secure Sockets Layer»).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

Última revisió: 12 de setembre de 2022

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. 

 1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

La organització ECOMENJA, SL, domiciliada en la C/ LAFORJA, 23, entl., 2a (08006) BARCELONA, amb N.I.F. B64120165, telèfon de contacte: 934535119 i correu electrònic ecomenja@ecomenja.com

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L., amb domicili en C/ MENORCA 19, PLANTA 17, EDIF. AQUA MULTIESPACIO (46023) VALENCIA, telèfon de contacte: 963122868 i correu electrònic infodpo@forlopd.es

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS 
 • USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÁGINA WEB DEL RESPONSABLE. 

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web. 
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat al blog incorporat.
 1. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
 • USUARIS/NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE. 
 • En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política.
 1. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats per a, en el seu cas, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

Període de bloqueig de les dades:

 • EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que es disposa en l’article 1964.2 del cos legal esmentat.
 • EL CODI DE COMERÇ. Durant 6 anys, atenent a disposat en l’article 30 del cos legal esmentat. S’aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.
 • LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys atenent a disposat en els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
 1. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

 1. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, la organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals. 
 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna. 

 1. DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets de accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan escaigui, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. No obstant això, se’l podrà sol·licitar el DNI o qualsevol altre document anàleg amb la finalitat d’acreditar la seva identitat, sempre que això no es pugui fer per altres mitjans menys intrusius.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agencia Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es

En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça ecomenja@ecomenja.com, amb assumpte “BAIXES”.

 1. VERACITAT DE LES DADES

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

 1. XARXES SOCIALS

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells l’Entitat ha creat diferents perfils en algunes d’elles. 

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials o grups.

No obstant això, has de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com, s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.

 1. MODIFICACIONS/ACTUALIZACI

La present política de privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb ECOMENJA, SL a través del següent correu electrònic: ecomenja@ecomenja.com

Última revisió: 12 de setembre de 2022